Deze voorwaarden zijn van kracht op alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen de kynologisch gedragstherapeut en tevens kynologisch instructrice Annemieke Leenders van Hondengedragscentrum Hond & Jij te Neerkant ( hierna genoemd gedragstherapeut ) en de bezitter/eigenaar van de hond ( hierna genoemd de cliënt ).
I. Algemeen
Alle tussen de gedragstherapeut en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
1. De gedragstherapeut zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. De gedragstherapeut zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden, zonder aanziens des persoons.
3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
II. Adviezen, therapieën en training
1. een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de gedragstherapeut.
2. Het verkregen advies is gebaseerd op de ervaring en kennis van de gedragstherapeut.
3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot de aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
4. De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
5. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.
6. De trainingen/therapie, zowel op het adres van het Hondengedragscentrum Hond & Jij als daarbuiten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel opgelopen op het terrein van het hondengedragscentrum of daarbuiten.
7. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de bezitter/eigenaar van de hond.
III. Betaling/afspraken
1. Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
2. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.
3.Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut een afspraak moet worden gewijzigd , dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijk termijn alsnog gerealiseerd wordt.
4.Betaling dient of contant direct na de afspraak of via bankoverschrijving per ommegaande voldaan te worden.
5. Honden, welke een gedragstherapeutische behandeling, training of cursus ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via de dierenarts.
6. Alle door de gedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandelingen of trainingen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
Broekstraat 5 5758 BG Neerkant 06-14108723 K.v.K. Eindhoven 68955766 BTW.nr. NL166308250B02
Algemene Voorwaarden| Hondengedragscentrum Hond & Jij 2021| Alle rechten voorbehouden